Cấu hình quản lí VM trên KDATA Cloud

(Ngày: 17/07/2019)
Quản lý VM trên KDATA Cloud
QUẢN LÝ VM TRÊN KDATA CLOUD
1. Truy cập vào Dashboard
2.Trên thanh sidebar mở tab Servers chọn VMs
3. Click chọn tên VM để xem thông tin chi tiết
4. Overview Tab: Bao gồm các thông tin chi tiết về VM như: tên VM,địa chỉ IP,cấu hình phần cứng,trạng thái hoạt động…
5. Monitoring Tab: hiển thị chi tiết các thông số tài nguyên đang sử dụng như: RAM,CPU,Disk…
6. Console Tab: hiển thị màn hình điều khiển VM
7. Control Tab: bao gồm các chức năng Start,Pause,UnPause,Stop để quản lí VM.
8. Update firewall Tab: quản lí bật tắt chức năng firewall.
9. Đổi mật khẩu VM (chức năng chỉ dành cho OS Windows)
Chúc các bạn thành công.