Cài đặt MySQL-8.x trên Ubuntu-18.04

(Ngày: 21/01/2020)
Để cài đặt MySQL-8.x trên Ubuntu-18.04 bạn hãy thực hiện theo các bước trong bài viết này nhé.

Cập nhật OS và cài đặt các gói bổ trợ

Dùng lệnh sau để cập nhật hệ thống và cài đặt các gói bổ trợ để cài đặt MySQL-5.x:

sudo apt-get update -y

sudo apt-get install -y apt-utils wget git byobu

Thêm repository chính thức của MySQL-8x và cập nhật lại OS

Thêm repository:

wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb
sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb

Sau khi chạy lệnh, một bảng tùy chọn hiện ra cho phép lựa chọn repository cho phiên bản mà ta muốn cài. Hãy lựa chọn phiên bản 8.x phù hợp và chọn Ok.

Cài đặt MySQL-8.x trên Ubuntu-18.04

Sau đó cập nhật lại hệ thống để cập nhật các gói mới:

apt-get update -y

Cài đặt MySQL-8x

Lệnh cài đặt MySQL-8.x:

sudo apt-get install -y mysql-community-server

Trong quá trình cài đặt MySQL, một bảng tùy chọn hiện ra cho phép ta cài đặt mật khẩu cho tài khoản root. Ta sẽ lần lượt nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu hoặc có thể ấn Enter để bỏ qua vì có thể đặt mật khẩu ở bước sau.

Cài đặt MySQL-8.x trên Ubuntu-18.04

Cài đặt MySQL-8.x trên Ubuntu-18.04

Một bảng tùy chọn nữa hiện ra cho phép ta lựa chọn phương thức xác thực. Ở đây ta chọn phương thức xác thực được recommended.

Cài đặt MySQL-8.x trên Ubuntu-18.04

Khởi động MySQL và bật MySQL khởi động cùng hệ thống

Khởi động MySQL và cho phép MySQL khởi động khi hệ thống khởi động bằng lệnh sau:

sudo systemctl enable mysql
sudo systemctl start mysql

Kiểm tra trạng thái và phiên bản của MySQL:

sudo systemctl status mysql
mysql -V

Ta được kết quả như sau:

sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2019-12-01 04:28:08 UTC; 3min 38s ago
     Docs: man:mysqld(8)
           http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html
 Main PID: 3448 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
    Tasks: 38 (limit: 1081)
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─3448 /usr/sbin/mysqld

 
Dec 01 04:28:07 ubuntu_18043 systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Dec 01 04:28:08 ubuntu_18043 systemd[1]: Started MySQL Community Server.
mysql -V
mysql  Ver 8.0.18 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)

Vậy là MySQL đã được cài đặt thành công.

news.cloud365.vn